ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – az NVK Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.drdomokoskata.hu honlapon keresztül nyújtott üzletviteli tanácsadás és m.n.s egyéb oktatás szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: NVK Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1121 Budapest, Fodor lejtő 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-420124
Adószám: 32360949-2-43
Email cím: hello@drdomokoskata.hu
Bankszámlaszám: 10701520-74492677-51100005
IBAN bankszámlaszám: HU70107015207449267751100005

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató online programok keretében üzletiviteli ismereteket oszt meg a résztvevőkkel (a továbbiakban: „Résztvevő”). A Szolgáltatás célja, hogy a Résztvevőket megismertesse az online vállalkozások fejlesztésének trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva bevétel és hatékonyság növekedést érhetnek el.

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Résztvevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében üzletiviteli tanácsadással, ehhez kapcsolódó ismeretek megosztásával, programok szervezésével. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója az NVK Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az üzletvitellel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért az NVK Kft. egyetemlegesen felelős.

4.) A szerződés létrejötte

a.) Jelen szerződés a Szolgáltató és a Résztvevő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Résztvevő által a www.drdomokoskata.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Résztvevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

b.) A szerződés megkötésére a Szolgáltató rendezvényein is lehetőség van, a következő feltételek együttes teljesítése esetén: a Résztvevő nevének, és/vagy cégnevének, telefonszámának, e-mail címének megadása; előleg megfizetése. A szerződés ilyen módon történő megkötése esetén Szolgáltató vállalja, hogy legalább a teljes díj megfizetésére nyitva álló határidő lejártáig biztosítja a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6) A megbízási díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató megbízási díjra jogosult, a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldal tartalmazza. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza. Esetenként a Szolgáltató részletfizetésre is lehetőséget ad, ez a megrendelő oldalon feltüntetésre kerül.

7) A megbízási díj teljesítése

A Szolgáltatás díját a Szolgáltatás oldalán leírt módon, bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással lehet kiegyenlíteni. Az aktuális részvételi díjak a Szolgáltatást bemutató oldalon kerülnek meghatározásra.

Amennyiben a szerződés a 4. b. alpont alapján jött létre, úgy a Résztvevő köteles a megbízási díj fennmaradó részét a szerződés létrejöttét követő 15 napon megfizetni a Szolgáltató felé. Amennyiben Résztvevő ezt a határidőt elmulasztja, úgy Szolgáltató emlékezteti a fizetési kötelezettség teljesítésére a Résztvevőt, póthatáridő tűzésével. Amennyiben ennek a Résztvevő nem tenne eleget, úgy a szerződés megszűnik, és Szolgáltató jogosulttá válik a befizetett előleg megtartására, bánatpénzként.

Részletfizetés esetén a megbízási díj részleteinek esedékessége minden hónap azonos napja a teljes megbízási díj megfizetéséig.

8) Számlázás

A megbízási díj levonását követően a Szolgáltató automatikusan elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a Résztvevő által megadott e-mail címen keresztül juttat el a Résztvevőhöz. A Résztvevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9) Felmondás kezdeményezése

A Résztvevő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a hello@drdomokoskata.hu e-mail címre elküldve kezdeményezheti. A Szolgáltatás felmondása esetén a tagsági oldalon elérhető anyagok hozzáférése megszűnik a felmondás beérkezését követő napon.

10) A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Résztvevő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Résztvevő bankszámlájára visszafizeti. A fogyasztónak minősülő Résztvevő az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11) Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondást követő napon a hozzáférés a tananyagokhoz megszűnik.

12) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://drdomokoskata.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Résztvevő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Résztvevő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

17) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18) Panaszkezelés

A Résztvevő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@drdomokoskata.hu A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

19) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

 

20) Recurring kártyaregisztrációs nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a CIB ecommerce által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Résztvevő által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával a Résztvevő hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (www.drdomokoskata.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Résztvevő tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a CIN ecommerce nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, a Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (CIB eccommerce) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 

21) Adattovábbítási nyilatkozat


A Résztvevő tudomásul veszi hogy az adatkezelő által a www.drdomokoskata.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a CIB ecommerce, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, lakcím, adószám

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.drdomokoskata.hu weboldalon.

 

Hatályos: 2023. szeptember 4.