ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Dr. Domokos Katalin (a továbbiakban: Szolgáltató) által szervezett online tanfolyamokhoz csoportos coaching foglalkozásokhoz, tréningekhez, workshopokhoz, egyéni konzultációhoz (a továbbiakban: Szolgáltatás)

Jelen szerződés általános szerződési feltételeket (ÁSZF) tartalmaz a Szolgáltató által szervezett és a www.drdomokoskata.hu weboldalon és az ott megjelenő elérhetőségeken megrendelhető Szolgáltatásokhoz.

A Szolgáltató ÁSZF szerinti Szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadása szükséges.

Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Résztvevő regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.

A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Résztvevő között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

Abban az esetben, ha a Résztvevő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Résztvevő nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége.

Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

A szerződés a felek között az online tanfolyam, csoportos coaching foglalkozások, tréningek, workshopok, egyéni konzultáció díjának átutalásával lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A megrendelő a Megrendelem/Jelentkezem gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1. Szolgáltatási jogviszony

  1. 1 A Szolgáltató és Résztvevő között a jogviszony a részvételi díj dr. Domokos Katalin számlájára való megérkezéssel jön létre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

1.3 A Szolgáltatás megkezdése előtti 72 óráig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

1.4 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

 

Szolgáltató:

Dr. Domokos Katalin

 

székhely: 1124 Budapest, Fodor lejtő 6.

  1. nyilvántartási száma: 50836987

adószám: 67839906-1-43

telefonszám: 0630/553-0709

e-mail: kata@drdomokoskata.hu

2 .A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett Szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett Szolgáltatások témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek és az előadóknak az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A Szolgáltatások esetleges törléséről illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Résztvevőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított 72 órával megelőzően értesíteni és a részvételi díjat maradéktalanul visszatéríteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Résztvevőknek, vagy résztvevők csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3. Az Résztvevő jogai és kötelezettségei

3.1 Az Résztvevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett Szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt Szolgáltatás igénybevételére.

Az Résztvevő jogosult a megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 Az Résztvevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett Szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a résztvevő a Szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 72 óráig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a Szolgáltatás megtartását, és a díj visszafizetését.

3.3 Az Résztvevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a Szolgáltatás megkezdéséig jelenteni.

3.4 Az Résztvevő a Szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja.

4. A Szolgáltatás helye és ideje

4.1 A Szolgáltatásokat a Szolgáltató a www.drdomokoskata.hu és www.praxisepitesonline.hu  weboldalon és ahhoz tartozó Facebook oldalon megjelölt helyszínen rendezi meg, a helyszínben történő változásokról Szolgáltató köteles a Résztvevőket értesíteni.

A Résztvevők kiscsoportos foglalkozásokon sajátíthatják el az ismereteket elméleti előadás formában és gyakorlati feladatokkal. A Résztvevők száma max. 15 fő.

5. A Szolgáltatások díjai, fizetési mód

5.1 A Szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a Szolgáltatás díjának befizetése, melynek a jelentkezési lap elküldését követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb a Szolgáltatás időpontját megelőző 3. munkanapig kell megtörténnie.

A Szolgáltatás díjait a foglalkozások oldalán leírt módon, előre utalással lehet kiegyenlíteni. Az aktuális részvételi díjak a Szolgáltatásokat bemutató oldalakon kerülnek meghatározásra.

5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatások időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg az 5 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik időpontban használható fel.

6. A Szolgáltatások lemondása

6.1A Szolgáltatások megkezdése előtti 3. napig bármelyik fél felmondásakor az Résztvevő a befizetett részvételi díj 100%-át kapja vissza. Amennyiben jelentkezés után a Szolgáltatás időpontja előtt 0-2 nappal mondja le, úgy a részvételi díj 50%-a kerül visszafizetésre.

6.2 Szolgáltatást, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban, elektronikus levélben lehetséges a coaching@drdomokoskata.hu e-mail címen. Az Résztvevő lemondó levelét 24 órán belül a Szolgáltató írásban visszaigazolja. A két levél együttesen igazolja, hogy a Szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben lemondó levélére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon.

7. Szerzői jogok

7.1 Az Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel és kizárólag saját célra használja fel.

7.2 A Szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak a Szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a Résztvevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a Résztvevők, valamint a Szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

7.3. A Szolgáltatások és a hozzá tartozó weboldal, Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube oldal teljes tartama és a hírlevelek szerzői jogvédelem alatt állnak, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak dr. Domokos Katalin Szolgáltató írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatások, a weboldal vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 100.000 Ft összegű kötbért számláz naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.4 A Résztvevő beleegyezik, hogy a Szolgáltatások összefoglalóit, azok tapasztalatait a Résztvevők teljes nevének megjelölése nélkül, csupán keresztnév megjelöléssel a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Résztvevő a Szolgáltató  felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.5. Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalra történő feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt, Budapest, 2018. március 29.