Adatkezelési Tájékoztató

 

 

Az NVK Korlátolt Felelősségi Társaság (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő adatkezelési tájékoztatónak.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az

adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul

vagy kötelező.

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni

kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés

céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult

személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő

jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és

jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a

tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. b) az érintettek köre,
 5. c) az adatgyűjtés célja,
 6. d) az adatkezelés időtartama,
 7. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 8. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

 1. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye,

az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

https://drdomokoskata.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi

oldalról: https://drdomokoskata.hu

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A

tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

Értelmező fogalmak (3.§)

 

1.

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy -közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;

2.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.

különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 1. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,

valamint a bűnügyi személyes adat;

4.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a

rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

5.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése

és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta,

íriszkép) rögzítése;

8.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

9.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

11.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

céljából;

12.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13.

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

14.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

15.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése

alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok

feldolgozását végzi;

16.

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez

az adat keletkezett;

17.

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely -ha az adatfelelős nem maga teszi

közzé az adatot -az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon

közzéteszi;

18.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

 

1.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy -törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott

körben -helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 1. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog

korlátozásával arányban áll.

3.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem

képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú

érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait

fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges

mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes

adatai kezelhetőek.

4.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó

jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy

utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan

információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így

különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a

felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó

igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell,

hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak

szerinti kezeléséhez.

6.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése

céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez

fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 

1.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell

felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak

a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

 

A személyes adat az adatkezelés során kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik

azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és -ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges -naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

1.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie

adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

3.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés

időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

6.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

7.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához

a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével

méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A

továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi

elveiről bővebb információ itt olvasható:

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Hírlevél

 

1.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

 1. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.

2.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

kezelje.

3.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben

Szolgáltató minden -a reklámüzenetek küldéséhez szükséges -személyes adatát

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés

adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

5.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az

érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,

akciókról, új funkciókról stb.

8.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Postai úton a

1124 Budapest, Fodor lejtő 6. címen, e-mail útján a hello@drdomokoskata.hu e-mail

címen is kérheti személyes adatainak törlését.

9.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

10.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,

ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban

meghatározott körben -a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek

személyes adatairól nyilvántartást vezet.

Az ebben a nyilvántartásban rögzített -a reklám címzettjére vonatkozó -adat csak a

hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető,

és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Ügyféllevelezés

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon

megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

 

Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más,

önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb egy

év elteltével törli.

 

Adatbiztonság (7.§)

 

1.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és

végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni

az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.,

valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához

szükségesek.

3.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a

nyilvántartásokban tárolt adatok -kivéve ha azt törvény lehetővé teszi –

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 1. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az

adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,

adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy

továbbíthatják;

 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,

mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

 1. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 2. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 3. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló

intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika

mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell

választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,

ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

Az érintettek jogai (14.-19.§)

 

1.

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását

személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,

valamint kérheti személyes adatainak -a kötelező adatkezelés kivételével törlését

vagy zárolását.

2.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá -az

érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról

és címzettjéről.

3.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az

érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely

tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az

adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott

egyéb adatokat.

4.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5.

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető

formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6.

Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes

adatot helyesbíti.

7.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés

sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését

kizárta.

8.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a

kezelt adat hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az

adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz

fordulás lehetőségéről.

 

 Jogorvoslat

1.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az

adatkezelést törvény rendelte el;

b)

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 1. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

2.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést -beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is -megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen -annak közlésétől számított 30 napon belül -bírósághoz fordulhat. A bíróság

soron kívül jár el.

4.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

 

1.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő

köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles

bizonyítani.

2.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -az érintett választása

szerint -az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is

megindítható.

3.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az

adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással

hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának

figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett

személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő

köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn

belül nem fordul bírósághoz.

6.

A bíróság elrendelheti ítéletének -az adatkezelő azonosító adatainak

közzétételével történő -nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és

nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés (23. §)

 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az

érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy

súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogszabályok

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 

-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a

13/A. §-a)

 

-2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról;

-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó

EASA/IAB-ajánlásról

 

 

Hatályos: 2023. szeptember 4.